Мақсаты:

Қостанай облысының балаларындағы негізгі стоматологиялық аурулардың таралуы мен қарқындылығының деңгейін төмендету.

Міндеттері:

1.Балалар мен жасөспірімдерге ТМККК шеңберінде және кепілдік берілген көлемнен тыс білікті және мамандандырылған стоматологиялық көмек көрсету бойынша мекеменің жұмысын жетілдіру.

2.Жақ-бет аймағының ауруларын ертерек анықтауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу.

3.Жалпы білім беретін мектептерде (ЖБМ) және мектепке дейінгі балалар мекемелерінде (МДБМ) балалар арасында жақ-бет аймағы ауруларының алдын алу бойынша іс-шаралар өткізу.

4. Материалдық-техникалық базаны жетілдіру.

5. Медициналық көмектің сапасын арттыру, дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлердің біліктілік деңгейін арттыру.

6. Балалар мен жасөспірімдердің стоматологиялық денсаулығының индексін арттыру, профилактикалық тексерулердің жоспарын сапалы жүргізу, орындау.

7.Тісжегі аурулары мен оның асқынуларын, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердегі ауыз қуысының шырышты қабығының ауруларын тұрақтандыру және азайту бойынша жұмыс жүргізу.

8. Қазақстан дамуының стратегиялық міндеттерінің бірі ретінде салауатты өмір салтын насихаттау.

 

Емхана қызметі өтініш бойынша құрылған.

Қызмет түрлері:

1. Анықталған стоматологиялық ауруларды емдей отырып ұйымдастырылған ұжымдарда балалар мен жасөспірімдерді жоспарлы профилактикалық тексеру.

2. Балалар мен жасөспірімдерде тіс пен ауыз қуысының жіті  ауруларына шұғыл көмек көрсету.

3. Декомпенсацияланған  тіс  жегі түрлері бар балаларды диспансерлік бақылау.

4. Білікті және мамандандырылған көмек көрсету.

5. Еңбекке уақытша жарамсыздықтың  сараптамасы.

6. Туа  біткен жақ-бет аймағының  аурулары бар балаларды оңалту емі кешені.

7. Балалар мен жасөспірімдер арасында, оның ішінде диспансерлік есепте тұрғандар арасында стоматологиялық аурулармен сырқаттанушылықты талдау.

8. Балалар стоматологиясында диагностиканың, қазіргі  заманғы  емдеудің, инновациялық технологиялардың түрлерін енгізу.

9. Бұқаралық ақпарат құралдарын тарта отырып, балалар арасында санитарлық ағарту жұмыстарын өткізу.

10. Дәрігерлер мен орта медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша іс-шаралар өткізу.

Цель:

Снижение уровня распространенности и интенсивности основных стоматологических заболеваний у детей Костанайской области.

Задачи:

1.Совершенствование работы учреждения по оказанию квалифицированной и специализированной стоматологической  помощи в рамках ГОБМП и сверх гарантированного объема детям и подросткам.

2.Организация и проведение мероприятий, направленных на ранее выявление заболеваний челюстно-лицевой области.

3.Проведение мероприятий  по профилактике заболеваний челюстно-лицевой области среди детей в общеобразовательных школах (ООШ) и детских дошкольных учреждениях (ДДУ).

4. Совершенствование материально-технической базы.

5. Повышение качества медицинской помощи, повышение квалификационного уровня врачей и среднего медперсонала.

6. Повышение индекса стоматологического здоровья детей и подростков, качественное проведение, выполнение плана профилактических осмотров.

7.Проведение работы по стабилизации и снижению заболеваниями кариеса и его осложнениями, а также заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей и подростков.

8. Пропаганда здорового образа жизни, как выполнение одной из стратегических задач развития Казахстана.

 

Деятельность поликлиники построена по обращаемости.

Виды деятельности:

1. Плановые профилактические осмотры детей и подростков в организованных коллективах с лечением выявленных стоматологических заболеваний.

2. Оказание экстренной помощи с острыми заболеваниями зубов и полости рта у детей и подростков.

3. Диспансерное наблюдение за детьми с декомпенсироваными формами кариеса.

4. Оказание квалифицированной и специализированной помощи.

5. Экспертиза временной нетрудоспособности.

6. Комплекс реабилитационного лечение детей с врожденными заболеваниями челюстно-лицевой области.

7. Анализ заболеваемости стоматологическими болезнями среди детей и подростков,  в т. ч. стоящих на диспансерном учёте.

8. Внедрение современных видов диагностики, лечения, инновационных технологий в стоматологии детского возраста.

9. Санпросвет работа среди детского населения с привлечением средств массовой информации.

10. Мероприятия по повышению квалификации врачей и среднего медперсонала. 

Схема проезда | Как нас найти | Автобусы: №2, №22, №106

© 2012-2024, КГП "Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника"